Gratis verzending vanaf €150,-

24/7 Whatsapp Service

inruil programma

 

Algemene Voorwaarden

Disclaimer / Algemene voorwaarden Leverings en Betalings Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en andere verbintenissen met Meddent.nl/|Dental Deals alszijnde onderdeel van Meddent Distributie BV, hierna te noemen MD., en de koper van haar producten, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel en alleen indien en voor zover deze door MD schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen; De overeengekomen prijs is de prijs in Euro’s (€), dit bedrag staat aangegeven bij de artikelen in onze winkel, tevens krijgt u, zodra u een artikel selecteert om te bestellen het bedrag in euro’s (EUR) te zien. De op de website vermelde prijzen zijn excusief 21% BTW. Afbeeldingen en specificaties zijn te allen tijde onder voorbehoud; aan de afbeeldingen, prijzen en genoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Bestellingen Voordat u een definitieve bestelling plaatst bij MD krijgt u altijd eerst een overzicht met een totaal bedrag incl. btw. Nadat u een bestelling bij ons heeft doorgegeven is de koopovereenkomst een feit. MD behoudt zich het recht voor zonder enige opgave van redenen aan koper, bestellingen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder door MD te bepalen voorwaarden. Bestellingen worden gevolgd door een orderbevestiging van MD aan koper door middel van een automatische E-mail.

Artikel 4: Verzending / Aflevering Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt MD de wijze van verzending en is transport van de goederen voor risico van MD Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen MD. Aan de leveringsplicht van MD zal zijn voldaan door het tweemaal aanbieden van de goederen. Koper of een door koper aangewezen derde draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop deze goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Het ontvangstbewijs door koper of de door koper aangewezen persoon ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. Koper of een door koper aangewezen derde is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van koper geretourneerd en opgeslagen.

Artikel 5: Leveringstermijn De producten die u bij ons bestelt, dienen binnen 10-15 werkdagen afgeleverd te worden. U heeft de mogelijkheid de order te annuleren als de levertijd  langer wordt dan 16 werkdagen.

Artikel 6: Betaling via Ideal.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud Aan koper afgeleverde goederen blijven eigendom van MD zolang koper niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met MD aangegane overeenkomst tot levering van zaken daarmee is verschuldigd als mede ter zake de vorderingen van MD jegens koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van haar verbintenissen jegens MD. Koper is, zolang hij niet integraal aan de betalingsverplichtingen jegens MD heeft voldaan, niet gerechtigd op de door MD geleverde goederen een pandrecht te vestigen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook een ander ter beschikking en/of bezit te stellen.

Artikel 8: Garantie MD staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende goederen en/of diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de geldende garantiebepalingen van de oorspronkelijke leverancier. MD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De garantietermijn vangt aan met het in ontvangst nemen van de goederen door koper of een door koper aangewezen derde. Op elk artikel van dd is een standaard garantie van 12 maanden van toepassing, tenzij anders is aangegeven op de website.

Artikel 9: Reclames / Niet goed geld terug garantie. Reclamering terzake van zichtbare en niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na feitelijke overdracht van de zaken te geschieden. Reclamering dient schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan MD kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MD terzake de betreffende gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt MD geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat koper de zaken als juist erkent. Reclames geven aan koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Artikel 10: Retourzending MD aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover deze onder door MD gestelde voorwaarden worden geretourneerd aan het door MD op te geven adres, in de originele verpakking en in de staat waarin MD deze goederen aan koper afleverde. Verzendkosten komen voor rekening van koper tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheidsbeperking MD noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Koper vrijwaart MD en haar ondergeschikten voor aanspraken inzake van schade welke is veroorzaakt door het gebruik van door MD geleverde goederen/diensten. MD is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van koper. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door MD niet kan worden nagekomen, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan MD niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van koper voor MD als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). MD heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. MD is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MD gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Op elk artikel van MD is een standaard garantie van 12 maanden van toepassing, tenzij anders is aangegeven op de website.

Artikel 13: Ontbinding Indien koper zijn verplichtingen jegens MD niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die MD te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. MD heeft dan het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MD is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 14: Persoonsregistratie De gegevens die u op het bestelformulier invult, worden via e-mail naar ons gestuurd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.

Artikel 15: Geschillen Alle geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van MD.

Artikel 16: Toepasselijk recht Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Het Nederlands recht geldt ook voor hen die een bestelling plaatsen vanuit een plaats buiten de Nederlandse grenzen. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of de uitvoering, worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van de gemachtigde.

Artikel 17: Acceptatie Algemene Voorwaarden Door het invullen van het orderformulier en/of het zenden van een order per post aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en MD.

Artikel 18 : Wijzigen Algemene Voorwaarden MD heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen.

Artikel 19: Slotbepaling Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen MD en de koper. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Over ons

Meddent.nl is een Groothandel en webshop voor tandartsen en mondhygienisten.
Kenmerkend voor onze produkten zijn de hoge kwaliteit, lange levensduur en lage onderhoudskosten.

Betaalmogelijkheden

Contact

Meddent Quality Products
Herengracht 400-HV
1017 BX Amsterdam

020-2619643
info@meddent.nl

Volg ons

© 2024 |  Meddent.nl | Design: Vindingrijck | Realisatie: Montix

×

Hoe kunnen wij u helpen?

× Hulp nodig? Chat met ons!